Sikkerhetsinstruks for jolleseiling


Formål

Formålet med instruksen er at jolleseilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås.

Instruksen er tilrettelagt for RS Feva seiling i regi av Malvik og Stjørdal Seilforening (MSS).

Om Jolleseiling i Malvik og Stjørdal Seilforening

MSS har som mål å gi et tilbud om jolleseiling i vårt nærområde og å gi de enkelte seilerne i gruppen et godt faglig tilbud der sikkerhet og trivsel er godt ivaretatt. Vi disponerer 3 RS Feva-joller.

Generelt om sikkerhet for jolleseiling i MSS – Ansvarsgrupper og roller

I instruksen er det definert ulike roller som hver har egne punkt om sikkerhet:

Seilere, foreldre, trenere, kontaktperson på land og følgebåter

Forsikring

Barn under 13 år som deltar på våre aktiviteter er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund så lenge de er medlemmer i seilforeningen. For barn fra den dagen de fyller 13 år og oppover anbefales det egen ulykkesforsikring.

Hvor finner du instruksen?

Siste versjon av sikkerhetsinstruksen ligger alltid på MSS sine nettsider: www.mss-seil.no

Seilingsavtale

Før ordinær trening på vannet starter, skal alle seilere, eller foresatte dersom seileren er

under 18 år, signere en seilingsavtale som leveres til MSS/kursleder.

Seilingsavtalen gjelder så lenge seileren er aktiv i foreningen. Spørsmål om instruksen og om hvordan den brukes rettes til: Styremedlem Magne Kjerkreit, epost: magne.kjerkreit(at)ntebb.no

Seilere må passe på:

Som jolleseiler i MSS skal du lære å seile og ha det gøy sammen med de andre seilerne. Du

må følge trenerens instruksjoner og følge beskjeder fra treneren eller foreldrene.

Dersom du ikke er trygg, føler at du ikke mestrer vær og vind eller ikke er i form, må du si i

fra til foreldrene dine eller treneren din slik at vi kan passe ekstra på.

Du må behandle båtene, utstyret på en pen måte, og rydde opp etter deg.

Før seiling

 • Si fra til foreldrene dine eller treneren om du ikke er i form eller ikke har lyst til å seile.
 • Du må ha på deg passende klær (regnbukse/seilerbukse/tørrdrakt/lue) og passende sko/støvler.

Siste sjekk før utsetting

 • Du har seil/redningsvest på deg. Du har vært på briefing med treneren, og vet hva dere skal gjøre og hvor dere skal seile.
 • Du vet navnet på treneren din og vet hvordan treneren gir beskjeder til deg ute på vannet.
 • Treneren har gitt klarsignal til at dere kan dra ut på vannet.

Under seiling

 • Du skal hele tiden vite hvor gruppen din er, og holde deg sammen med gruppen din.
 • Du skal hele tiden vite hvor treneren din er og gjøre som treneren sier.
 • Om du føler deg utrygg, skal du si fra til treneren eller følgebåten.
 • Du må gi beskjed til treneren eller følgebåtene hvis du forlater gruppen og går inn til land.

Kullseiling

 • Løsne alle skjøter, snu båten med seilene på le side.
 • Rett opp båten. Klarer du ikke dette, så bli ved båten og vent på følgebåtmannskapet.

Sleping

Slepelinen skal alltid være klargjort. Når man skal slepe joller må man tenke seg om

slik at utstyr ikke blir ødelagt eller borte. Seilerne hekter av skjøtet, og kjølen heves til

oppunder bommen.

Etter seiling

 • Bli med på debriefingen og si ifra til treneren om det er noe du synes var skummelt,
 • spesielt morsomt, spesielt kjedelig eller for lett eller vanskelig.
 • Båt, kjøl, ror og seil skal være skylt med ferskvann og satt på riktig plass.

Foreldre må passe på:

Dette gjelder spesielt foreldre til yngre seilere, under 15 år.

For de yngre og nybegynnerne er seiling aktivitet i et helt nytt element og med helt nye

utfordringer. De trenger derfor personlig oppfølging og støtte på en helt annen måte enn i

andre gruppe-idretter på land. For å sikre at seilopplevelsen blir bra under alle forhold er det

viktig at alle seilerne vet at de har kjente omsorgspersoner i nærheten.

Foreldrene er til en hver tid ansvarlig for sitt/sine barn. Foreldrene må passe på

at sikkerheten for sitt/sine egne barn er ivaretatt, og ellers være til hjelp, støtte og

oppmuntring for seileren. En av foreldrene eller en annen voksen med ansvar for barnet må være til stede under hele seilingsøkten. Vi ønsker at foreldre, sammen med trenerne, skal være gode forbilder for barna når det gjelder handling og ordbruk. Innsats av foreldrene er viktig for å lage et godt seilermiljø både på land med å følge opp seilere på vei ut, inn og etterpå, og med å være med i følgebåtene. En del av dette er å passe på at joller, følgebåter, utstyr, lokaler og området ellers blir pent behandlet.

Oppfølging av seilere

Spesielt for unge seilere og nybegynnerne er det viktig at foreldre og seilere er sammen om

å rigge opp og ned båtene slik at de sammen kan repeterer nødvendige knuter og detaljer.

Jollene skal stå på vogn og rigges opp og ned på land.

Før seiling

 • Er båten er rigget ferdig og sjekket?
 • Masten er festet og fall og skjøter er sikret
 • Bunnplugg er lukket
 • Slepetau på plass
 • Kjøl og ror/rorkultforlenger er riktig festet og fungerer

Er seileren er klar?

 • Har seilvest og egnede klær/sko på seg
 • Er tørr og varm og har spist og drukket tilstrekkelig
 • Har vært på toalettet
 • Er i god form og i godt humør

Oppfølging/Vurderinger

 • Vurder om seileren mestrer værforholdene eller har det bedre i trenerbåten eller sammen med en annen seiler
 • Si ifra til treneren dersom det er spesielle forhold som bør diskuteres

Siste sjekk før utsetting

 • Kommer du for sent, ta kontakt med kontaktperson på land for briefing og følgehjelp
 • Ha et ekstra skift klær til seileren på land
 • Seilerne skal kun sendes på vannet når:
 • Treneren har gitt klarsignal om å gå på vannet
 • Seileren har seil/redningsvest på seg

Under seiling

 • Vær klar til å hjelpe alle seilere som kommer inn, ikke bare ditt eget barn
 • Hjelp følgebåtene når de kommer inn med seilere, slep eller utstyr
 • Sørg for at følgebåtene kommer raskt ut igjen hvis det er seilere på vannet
 • Ikke rop og skrik fra brygga eller fra følgebåt
 • Gi ros, trøst og hjelp til alle seilerne
 • Overlat instruksjonen av ditt barn til andre, men instruer og motiver gjerne andres barn

Etter seiling

 • Snakk med seileren om dagens seilas og erfaringer som er gjort, gi oppmuntring, trøst og veiledning etter behov
 • Konferer gjerne med treneren og følgebåtmannskapet hvordan det gikk på vannet
 • Meld fra til treneren eller gruppeleder om forhold som bør diskuteres eller følges opp
 • Påse at båt, kjøl, ror og seil er skylt med ferskvann og at alt utstyret er satt på riktig plass
 • Noter og rapporter mangler på båtene til kontaktperson i seilforeningen

Trener/kursleder

Som trener i Malvik og Stjørdal Seilforening (MSS) skal du lære seilerne i din gruppe å seile og gjøre ditt til at seilerne har det gøy og mestrer utfordringene seiling gir. Du har det faglige ansvaret for seilerne under trening og regatta; du skal kjenne hele sikkerhetsinstruksen og følge den.

Som trener avgjør du om det er forsvarlig å sende seilerne på vannet, og at du har

nødvendig med følgebåter. Dersom du vurderer at en eller flere seilere ikke er i form; føler

seg utrygge eller lignende, skal du ikke sende dem på vannet.

Du må behandle båter, utstyr og lokaler på en pen måte og rydde opp etter deg. Du skal ha

dialog med kontaktpersonen for gruppen din, og du må også følge instrukser som blir gitt fra styret i MSS.

Forberedelse før seiling:

 • Kontroller at følgebåtene har nok bensin og motoren er i orden (be gjerne foreldre om å klargjøre). Se ellers avsnitt om Følgebåter
 • Været og sjøen i det området det skal trenes i er forsvarlig for dagens program
 • Er noen av seilerne redde eller er du i tvil om det er riktig å dra ut, spør seilerne og foreldrene hva de synes
 • Si fra til seileren og den voksne som har ansvaret for seileren hvis du oppdager en båt som ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig
 • Navneopprop og briefing før treningsøkten begynner
 • Seilerne er orientert om hva de skal gjøre og hvor de skal seile
 • Du har avtalt hvordan du skal kommunisere med seilerne
 • Du har gitt følgebåtene instruksjon om område, program og hva de skal hjelpe til med

Siste sjekk før du og seilerne går på vannet

 • Du har på seil/redningsvest
 • Følgebåtene er klare, med dødmannsknapp på alle motorer
 • Alle båter og seilerne er klare
 • Du gir seilerne et tydelig klarsignal for å gå på vannet

Under seiling

 • Ved uhell og kritiske situasjoner skal seilerne tas hånd om først!
 • Utstyr reddes når alle seilerne har kontroll
 • Du skal instruere og trene seilerne i henhold til retningslinjene gitt på briefingen
 • Hold god oversikt over seilerne i gruppen du har ansvar for, og telle antall seilere ved kritiske områder eller ved endringer i opplegget
 • Du skal vurdere forholdene kontinuerlig og følge med på værforandringer, for eksempel sorte skyer. Avbryt treningen hvis forholdene blir for tøffe
 • Ha god dialog med følgebåtene og varsle om noen trenger assistanse
 • Snakk med seilerne. Blir noen av dem redde, slitne eller ukonsentrerte, følg dem bort til følgebåten for assistanse

Etter seiling

 • Etter seilingen er over, avholder du en rask debrifing med seilerne

Kontaktperson på land

Ved trening og regatta i regi av MSS er det ønskelig å ha en kontaktperson på land.

Kontaktperson på land skal ha oversikt over hvilke grupper og antall seilere som er ute på

vannet. Kontaktperson på land skal være tilgjengelig til enhver tid, og må være forberedt til å

ta raske avgjørelser ved uforutsette situasjoner. Kontaktperson på land skal følge med på at

sikkerhetsinstruksen blir fulgt.

Telefon til brannvesen med dykkere: 110

Telefon til politi: 112

Telefon til sykebil: 113

Før seiling

 • Du skal være kjent med sikkerhetsinstruksen og ha denne tilgjengelig
 • Du har kniv og mobiltelefon (med fulladet batteri) tilgjengelig
 • Du har hatt kontakt med trenerne og vet hvor gruppene skal seile
 • Følgebåtene er gjort klare og bemannet for alle gruppene

Under seiling

 • Du skal registrere seilere som kommer for sent og avgjøre om de kan slippes utpå
 • Du må opplyse om dagens program og sørge for at seileren får nødvendig transport ut til de andre seilerne
 • Du må være tilgjengelig for nøvrige foreldrene
 • Du skal ha oppsyn med at alle seilerne som kommer inn får hjelp og sørge for at
 • følgebåtene kommer raskt ut igjen hvis det er seilere på vannet

Etter seiling

 • Området skal være ryddet og i orden
 • Meld fra til styret i MSS om avvik fra sikkerhetsinstruksen eller om andre forhold som bør følges opp

Følgebåter

Følgebåtene skal bistå seilerne i gruppen, holde oversikt over seilerne som er ute på vannet

og overholde avtaler med trenerne.

Å kjøre følgebåt forutsetter at du er båtkyndig, si ifra om du ikke er det!

De som er satt opp som følgebåtmannskap, har ansvar for at følgebåtene er på vannet før

seilerne går ut, og for at det er følgebåter ute inntil alle seilerne er kommet inn.

Følgebåtmannskapene må avtale med andre foreldre om å hjelpe sine egne barn med å

komme ut, og om å hjelpe dem når de kommer inn.

Før seiling

 • Sjekk at følgebåten har nok bensin og at motoren er i orden
 • Det bør være to voksne i følgebåten
 • Alle i båten skal ha redningsvest eller seil/redningsvest
 • Minst en ombord i båten har med en kniv
 • Du har hatt kontakt med treneren og vet hva som er dagens opplegg for gruppen og
 • hvor seilingen skal foregå. Du kjenner kritiske områder
 • Du vet hvilken gruppe du har fått ansvaret for, og hvor mange seilere som skal på vannet
 • Du kjenner trenerens kommunikasjonssignaler

Under seiling

 • Ved uhell og kritiske situasjoner skal seilerne tas hånd om først!
 • Utstyr reddes når alle seilerne har kontroll
 • Hvis dødmannsknapp finnes, skal den brukes
 • Vær oppmerksom på kritiske områder etter avtale med treneren
 • Følg med på signaler fra treneren og hjelp ved behov
 • Overlat instruksjonen av ditt barn til andre, men instruer gjerne andres barn
 • Tell seilerne ved kritiske situasjoner og ved endringer i opplegget
 • Følg med på at alle seilere i gruppen er der de skal være og har det bra
 • Vær klar til å bistå ved kullseiling

Etter seiling

Følgebåten er godt fortøyd; bøyer, dregger, bensinkanner m.m. er på riktig plass

Mangler på følgebåter må rapporteres.